Các thuật ngữ cơ bản trong môn golf

Các thuật ngữ cơ bản trong môn golf

Các thuật ngữ cơ bản trong môn golf là vấn đề đang được quan tâm hiện nay.